Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το έργο θα υλοποιηθεί απο τους συμμετέχοντες φορείς:
1. SPACE HELLAS –Συντονιστής της πρότασης
2. UNIVEYE I.K.E.
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –ΕΛΚΕ (Κλινική Νεφρολογίας και Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής)

H υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει με την δημιουργία της e-health Πλατφόρμας Ελέγχου Αλληλεπιδράσεων Φαρμάκων, όπου θα προσαρμοστούν τα κυκλοφορούντα ιδιοσκευάσματα που χρησιμοποιούνται ήδη από και για τους ασθενείς με ΧΝΝ. Θα συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους των αλληλεπιδράσεων (φαρμάκων μεταξύ τους, φαρμάκων με τροφές, με αλκοόλ ή με φυτικά προϊόντα). Θα εισαχθούν δεδομένα από ασθενείς με στοιχεία όπως δημογραφικά δεδομένα, οικογενειακό ιστορικό, ατομικό αναμνηστικό, ιστορικό συνταγογραφήσεων και αλλεργιών ή ευαισθησίας σε συγκεκριμένες ουσίες, γενετικά αποτελέσματα εξετάσεων για ανεπάρκειες μεταβολικών ενζύμων που θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά σε συγκεκριμένους ασθενείς. Στο επόμενο στάδιο θα καταγραφούν 150 ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο όλων των σταδίων [στάδια 1-5 προ-αιμοκάθαρσης, υπό εξωνεφρική κάθαρση, νεφρική μεταμόσχευση) από τα περιστατικά της Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά εξετάσεις ειδικών γονιδιακών πολυμορφισμών (εξετάσεις φαρμακογενετικής) σε συγκεκριμένα περιστατικά με χρόνια νεφρική νόσο (ν=60 ασθενείς). Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης αποφάσεων  το οποίο θα βασίζεται σε εξειδικευμένους αλγόριθμους. Η πλατφόρμα θα βασίζεται σε στοιχεία που αντανακλούν προηγμένη ιατρική γνώση, όπως τα ανωτέρω στοιχεία φαρμακογενετικής, και θα έχει τη δυνατότητα να βοηθά και να προειδοποιεί τους επαγγελματίες υγείας σε ότι αφορά τη φαρμακευτική αγωγή σε συγκεκριμένους ασθενείς, τη δοσολογία τους και την αλληλεπίδραση με τη λοιπή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν. Η Πιλοτική εφαρμογή και δοκιμή θα γίνει από επαγγελματίες υγείας στη Νεφρολογική Κλινική ΠΙ, με στόχο να δοκιμαστεί η ευχρηστία του συστήματος καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν τυχόν βελτιώσεις. 

Skip to content