Οργανωτική Δομή

ΕΕ1: Δημιουργία e-health Πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η δημιουργία διαρκώς ενημερούμενου Πληροφοριακού συστήματος δεδομένων αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, που να περιέχει όλους τους τύπους αλληλεπιδράσεων, το οποίο θα συνοδεύεται από γραφική διεπαφή χρήστη για χρήση του συστήματος ως πηγή πληροφόρησης της Υγειονομικής Κοινότητας ή και του ευρύτερου κοινού για τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.  Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο υποενότητες.

ΥΠ 1.1 – Πληροφοριακό σύστημα αλληλεπιδράσεων φαρμάκων

ΥΠ 1.2 – Ανάπτυξη περιβάλλοντος χρήστη και διεπαφές

ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας

Στόχος της ΕΕ2 είναι να μεταφράσει την εξειδικευμένη ιατρική γνώση σε αλγορίθμους συστημάτων υποστήριξης απόφασης (DSS algorithms), που να προβαίνουν σε προειδοποιήσεις ή συμβουλές και ως εκ τούτου να προσφέρουν κρίσιμη βοήθεια προς τους επαγγελματίες υγείας.

ΥΠ 2.1 – Μελέτες αξιολόγησης γενετικών πολυμορφισμών που σχετίζονται με το επίπεδο δραστικότητας ενζύμων του μεταβολισμού

ΥΠ 2.2 – Ενσωμάτωση στοιχείων ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο

ΕΕ3: Διαλειτουργικότητα και αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικούς ασθενείς

Στόχος της ΕΕ3 είναι γίνει πιλοτική χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι απόψεις επαγγελματιών υγείας, και να εξασφαλιστεί η ορθολογικότερη ανάπτυξη όλων των λειτουργιών του συστήματος. Η αξιολόγηση της e-health Πλατφόρμας ελέγχου φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων θα πραγματοποιηθεί κατά την ΕΕ3, μέσα από την Πιλοτική Εφαρμογή του στην Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τελικοί χρήστες θα είναι οι επαγγελματίες υγείας όπου θα χρησιμοποιήσουν το ολοκληρωμένο σύστημα, ενσωματώνοντάς το στην καθημερινή τους πρακτική για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας έτσι την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκτεταμένο έλεγχο και αξιολόγησή του. Η συνταγογράφηση υπό την καθοδήγηση του συστήματος θα αξιολογηθεί από τους επαγγελματίες υγείας της Νεφρολογικής Κλινικής, και διορθώσεις σχετικά με την χρήση του θα προταθούν και θα υλοποιηθούν.

Skip to content